Integritetspolicy

Genom att fortsätta nyttja Rättdirekts tjänster godkänner du integritetspolicyn som börjar gälla från den 23 December 2019.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att t.ex. namn, adress, telefonnummer, log-data, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

De personuppgifter Rättdirekt behandlar

I Rättdirekts verksamhet behandlar vi följande personuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser och i vissa fall uppgifter om innehav i affärsverksamhet.

Ändamål med och laglig grund för behandlingen

Rättdirekt behandlar ovanstående personuppgifter i syftet att fullgöra personlig service. För att kunna utföra personlig vägledning och kurser krävs att Rättdirekt behandlar personuppgifter i syfte att upprätthålla kontakt och för att upprätta avtal och andra juridiska dokument. Uppgifter om innehav i affärsverksamhet kan kräavs för att kunna förmedla densamma. Kontaktuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte. Rättdirekt använder sig inte av något automatiskt individuellt beslutsfattande avseende personuppgifter och personuppgifterna sprids inte till tredje part utan att samtycke av berörd part först inhämtas.

Rättdirekts lagliga grund för behandlingen av personuppgifterna är fullgörande av avtal eller på ett berättigat intresse. Dina personuppgifter kommer inte användas för annat ändamål än som framgår av vår integritetspolicy om vi inte dessförinnan har samlat in ditt samtycke eller informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enighet med tillämpliga dataskyddsregler.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Rättdirekt

Rättdirekt ansvarar för behandlingen av personuppgifter när kontakt upprättas med våra kunder och vid utförandet av förmedlingsuppdrag och övriga delar av Rättdirekts verksamhet.

Övrig information

Vid frågor gällande behandlingen av personuppgifter kontakta Rättdirekt.

Kontaktuppgifter:

Blomstergatan 5 Box 36072 400 13 Göteborg

Tel: (+46) 70-954 20 44

E-post info@rattdirekt.com